Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met andere certificeringen?

In de automotivesector zijn vier programma’s actief waarmee ondernemingen kunnen aantonen wat zij doen op het gebied van milieubescherming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onderstaand een overzicht op hoofdlijnen van de verschillen en overeenkomsten tussen de vier programma’s:

Uitgangspunten Erkend Duurzaam

  • ISO 14001 en Erkend Duurzaam
  • ISO 26000 en Erkend Duurzaam
  • MVO Prestatieladder en Erkend Duurzaam

Uitgangspunten Erkend Duurzaam

Erkend Duurzaam basis richt zich in de breedte op people, planet, profit. De basis van Erkend Duurzaam wordt gevormd door de zes bedrijfsprocessen die in de automotive gangbaar zijn; dit zijn inkoop, verkoop, bedrijfsvoering, financiën, personeel en communicatie. De onderneming beantwoordt zelf de binnen de deelgebieden de gestelde vragen. De onderneming wordt aan de hand van beoordelingscriteria door een onafhankelijke derde beoordeeld op de mate waarin duurzaamheid is verankerd in de bedrijfsvoering. Bij een voldoende score wordt het Erkend Duurzaam certificaat verstrekt. Erkend Duurzaam heeft twee doorgroeimodellen; Erkend Duurzaam Plus en Erkend Duurzaam Premium:

  • Erkend Duurzaam Plus heeft alle elementen van Erkend Duurzaam basis aangevuld met een scan voor het terugdringen van afval en energiegebruik. Dit om de milieubelasting van het bedrijf te verminderen en tegelijkertijd ook kosten terug te dringen. De Plus variant ligt het accent sterk op de planet kant.
  • Bij Erkend Duurzaam Premium is de internationale richtlijn voor MVO, ISO 26000, toegepast voor de automotive sector en kan, geïntegreerd, de CO2 prestatie van het bedrijf in kaart worden gebracht.

ISO 14001 en Erkend Duurzaam

ISO 14001 en Erkend Duurzaam zijn hulpmiddelen die op verschillende principes gebaseerd zijn. ISO 14001 is gebaseerd op het beschrijven en beheersen van milieurisico’s en het voldoen aan wet- en regelgeving. Daarmee is het een managementsysteem waarmee milieurisico’s in kaart worden gebracht en worden beheerst. ISO 14001 is vooral zinvol bij bedrijven die grote milieurisico’s kunnen veroorzaken, of voor wie het belangrijk is aantoonbaar te voldoen aan alle wet- en regelgeving voor milieu. ISO 14001 brengt dus, evenals voor alle managementsystemen, een systeem van documentatie en toewijzen van verantwoordelijkheden in de beheersing van risico’s met zich mee, evenals een audit door een certificerende instelling. Het concept Erkend Duurzaam gaat er van uit dat een bedrijf alle (milieu) wettelijke verplichtingen op orde heeft en richt zich op het implementeren van aan duurzaamheid gerelateerde maatregelen door het management, het adequaat inspelen op marktkansen en zo verder gaan dan wat wet- en regelgeving voorschrijft. Daardoor heeft het concept Erkend Duurzaam een veel grotere dynamiek dan ISO 14001, en sluit het beter aan bij de milieurisico’s die een bedrijf in de automotivesector loopt. Vanzelfsprekend wordt bij de beoordeling voor certificering bij Erkend Duurzaam het naleven van wet- en regelgeving nadrukkelijk meegenomen.

ISO 26000 en Erkend Duurzaam

Bij de ontwikkeling van Erkend Duurzaam Premium is de richtlijn ISO 26000 toegepast. ISO 26000 is de internationale richtlijn voor MVO, en beslaat het geheel van ‘people, planet en profit’. ISO 26000 is geen vervanging voor de ISO normen 9001 (kwaliteit) en 14001 (milieu). Anders gezegd, Erkend Duurzaam Premium gaat er vanuit dat men op een juiste manier met elkaar wil omgaan, zowel binnen als buiten het bedrijf. Op deze wijze sluit het management van het bedrijf aan bij een moderne, hedendaagse wijze van leiding geven. Erkend Duurzaam Premium biedt de structuur die nodig is om daar naar toe te groeien. ISO 26000 is een richtlijn en geen certificeerbare norm. Certificatie conform de richtlijn ISO 26000 is dan ook niet mogelijk. Omdat in de automotivesector wel behoefte is aan transparantie en duidelijkheid over het feit dat het bedrijf ISO 26000 toepast en geïntegreerd heeft in de dagelijkse bedrijfsvoering is gekozen voor een beoordeling door onafhankelijk derden. Erkend Duurzaam zo ingericht dat het management van het bedrijf na het doorlopen van het programma, geautomatiseerd een zelfverklaring publiceert. In deze zelfverklaring beschrijft het bedrijf, onder andere met concrete voorbeelden, op welke wijze het ISO 26000 toepast en geïntegreerd heeft in de dagelijkse bedrijfsvoering. Deze zelfverklaring voldoet aan de NPR 9026 zoals opgesteld door het NEN, en wordt gepubliceerd op het door NEN gefaciliteerde Publicatieplatform ISO 26000. Publicatie op het publicatieplatform van NEN is dan ook de, geïntegreerde, laatste stap in het programma Erkend Duurzaam Premium.

MVO Prestatieladder en Erkend Duurzaam

MVO is een breed, overkoepelend begrip. Voor onderdelen van MVO heeft ISO normen als bijvoorbeeld de ISO 14000-serie ontwikkeld. De richtlijn ISO 26000 sluit het best aan bij het overkoepelende begrip MVO. De MVO – prestatieladder, een initiatief van een aantal certificerende instellingen, vertoont grote overeenkomsten met ISO 26000. Men hanteert dezelfde kernthema’s en indicatoren. Belangrijkste verschil is dat de MVO Prestatieladder een certificeerbare norm is. En daarmee dus evenals ISO 14001 gepaard gaat met vrij hoge administratieve lasten en externe kosten. De MVO prestatieladder vertaalt als het ware de procesgang en indicatoren van ISO 26000 in een aantal concrete en toetsbare criteria. Ook verlangt de MVO Prestatieladder dat een bedrijf meerdere managementsystemen voert, zoals een ISO 14001 of 9001. Zoals eerder gezegd is Erkend Duurzaam geen managementsysteem, maar stimuleert het juist dat het bedrijf zelf een proces ingaat om op eigen kracht duurzaam te veranderen.

De 3 P's

People, planet en profit geintegreerd in Erkend Duurzaam